“Life imitates Art far more than Art imitates Life.”

 — Oscar Wilde